ORDENSREGLEMENT

 

1. Alminnelige ordensregler

A. Enhver andelseier og dennes familiemedlemmer skal medvirke til alminnelig ro og orden innenfor borettslagets område.

B. Støyende arbeider, sang og bruk av musikkinstrumenter er kun tillatt på følgende tider.

Hverdager: Mellom kl. 08:00 og kl. 21:00

Lørdager: Mellom kl. 08:00 og kl. 18:00

Beboere som skal ha stort selskap/fest skal varsle sine nærmeste naboer noen dager før. Påse at høyttalere ikke settes unødvendig høyt på.

C. Enhver andelseier er ansvarlig (også økonomisk) for de skader husholdningen måtte påføre borettslaget.

D. Alle henvendelser om skader, mangler og lignende skal meldes vaktmester eller styret snarest.

2. Bruk av fellesareal

A. Fellesrom i borettslaget skal kun benyttes til de formål de er bestemt for, med mindre styrets tillatelse er innhentet på forhånd.

B. Barnevogner, sykler, ski, dekk m.m. skal ikke settes i trappeoppganger eller fellesrom. Egne rom er avsatt til oppbevaring av sykler og barnevogner. I spesielle tilfeller kan unntak fra dette godkjennes av styret.

C. Vaskerier og tørkerom skal ryddes etter bruk. Vaskeriene kan benyttes hverdager og lørdager mellom kl. 08:00 og 21:00. Man må skrive seg opp på vaskeliste som er oppslått på døren til vaskeriet for å reservere tid. Utetørk er ikke tillatt på søndager og helligdager.

D. Ved snøfall er det umulig for vaktmester å måke hele området alene. Beboere anmodes om ved slike anledninger, og gjerne på eget initiativ å være behjelpelig med måking foran sine respektive husinnganger. Det er i de enkelte boder/rom spader og koster til dette. Det kan også strøs med salt etter behov.

3. Bruk av leiligheter

A. Altaner skal ikke brukes som lagringsplass for ting/utstyr som er synlig fra gateplan

In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5, som är involverat i erektionsprocessen.Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex. viagra.

Metabolism och utsöndring - Sildenafil metaboliseras av levermikrosomer, med två cytokrom P450 isoformer (CYP3A4 som den viktigaste vägen och CYP2C9 som en mindre väg). viagra 50mg Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter..

Komplett ED har en uppskattad prevalens av ca 5% hos män i åldern 40 år till 15% vid en ålder av 70 år. viagra sverige Ibland ED är relaterat till problem med stress med sexpartner eller transienta psykologiska faktorer..

Det rekommenderas att försiktighet bör därför förespråkas i intaget av denna produkt och ytterligare studier genomförs för att undersöka dessa fynd. erektil dysfunktion Tabell 1 nedan s hows medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp för de olika komponenterna..

Samtidig användning av potenta cytokrom P450 3A4 hämmare (t. buy viagra Den resulterande effekten är akut toxicitet leder till förbättrad hepato-cell- aktivitet och ökning av globulin och albumin komponenter hos proteinet..

Dessutom orsakade alla doser en ökning av den totala längden av tunntarmen.I studier vid upprepad dosering hos råtta och hund, var doser begränsad av isolerade dödsfall vid 200 mg / kg i råttor och genom gastrisk intolerans i hundar vid 80 mg / kg. cialis.

. Blomsterpotter etc. skal sikres fra å falle ned.

B. Banking av matter, tepper etc. skal ikke foretas fra altan eller vindu.

C. Det er kun tillatt med bruk av elektrisk- eller gassgrill på altanene.

D. Rømningsveier på altaner skal ikke blokkeres av verken løse eller fastmonterte gjenstander.

E. Ved salg av andelsleiligheter i borettslaget er det ikke tillatt å henge opp salgsplakater eller andre plakater på vindu/fasade.

4. Avfallshåndtering

A. Alt restavfall skal pakkes godt inn og kastes i bosscontainer. Pappesker skal flatpakkes før de kastes i papircontainer.

B. Plastavfall settes i bossrom i parkeringshuset. Egne poser til plastavfall er tilgjengelig i bossrommet.

C. Avfall skal ikke settes i fellesganger, verken for kortere eller lengre tid.

D. Større pappemballasje må kastes i kommunal container på andre siden av Nattlandsveien.

E. Glass og metall kastes i kommunal container på andre siden av Nattlandsveien.

F. Det er ikke tillatt å kaste husholdningsavfall i bosskurvene som er satt opp.

5. Renhold

A. Renhold av trapper, korridorer og kjellere utføres av vaskebyrå.

B. Andelseier er likevel pliktig til å rydde opp etter seg ved tilgrising.

C. Eventuelle mangler ved renhold meldes styret.

6. Hunde- og kattehold (dyrehold)

A. Det må søkes styret om dyrehold. Søknaden skal forelegges samtlige beboere i søkers oppgang, og beboere må skrive under på at de har sett søknaden og kan sende eventuelle innvendinger til styret. Eget søknadsskjema er tilgjengelig på styrekontoret.

B. Hunder skal til enhver tid holdes i bånd på borettslagets område.

7. Fremleie (bruksoverlating)

A. Fremleie (bruksoverlating) av boligen er tillatt i maks tre år, dersom andelseier har bebodd boligen minst ett år.

B. Bruksoverlating av hele boligen kan ikke lovlig skje før borettslagets styre har gitt sin godkjenning.

C. Bruksoverlating av deler av boligen krever ikke styrets godkjenning, forutsatt at andelseier fortsatt skal bo i boligen.

D. Søknadsskjema for bruksoverlating er tilgjengelig på styrekontoret.

8. Parkering

A. Parkering på borettslagets område er kun tillatt på de områder som styret har avsatt til dette formål.

B. Beboere som ønsker å parkere på borettslagets område, må leie fast plass. Styret kontaktes for signering av kontrakt, og beboer er pliktig til å ha parkeringsbevis lett synlig i bilens frontrute.

C. Gjesteparkering skal ikke benyttes av fastboende.

D. Bruk av gjesteparkering er kun tillatt for gjester av andelseiere, mot at det fremlegges gyldig gjesteparkeringsbevis lett synlig i frontruten. Gjesteparkeringsplasser er ment som korttidsparkeringsplasser. Gjester som er på besøk over lengre tid (over 1 uke) må benytte offentlig parkering utenfor borettslaget. Det kan søkes styret om lengre bruk av gjesteparkering.

Andelseier er pliktig til å forvisse seg om at parkeringsbestemmelsene blir fulgt.

E. Det er avsatt noen plasser til hjemmehjelp, og disse skal kun benyttes av hjemmetjenesten.

F. Parkering utenfor anviste plasser vil medføre et gebyr, eventuelt også borttauing.

G. Alt arbeid på motorkjøretøy som virker tilgrisende og/eller forstyrrende er forbudt.

H. Ved salg eller fremleie av leilighet fristilles parkeringsplassen.

I. Styret kan omrokkere og si opp parkeringskontrakter ved behov.

9. Brudd på ordensreglene

A. Brudd på dette ordensreglementet fra borettshaver og/eller andre husstandsmedlemmer, kan medføre oppsigelse av leieforholdet.

 

 

Borettslagets styre har fullmakt til å forandre eller tilføye punkter til dette reglement dersom styret finner det nødvendig eller hensiktsmessig.

 

Sist oppdatert på styremøte 11. november 2015

Natlandsveien borettslag

Styret